Logo

Publiskojamā
​informācija
Publiskošanas biežums Publicētā informācija
Rūjienas novada pašvaldības deleģēšanas līgums ar PSIA "Rūjienas siltums" (saistību pārņēmējs Valmieras novada pašvaldība) Patstāvīgi Deleģējuma līgums 
Apsaimniekošanas līgums
PSIA"Rūjienas siltums" vidēja termiņa darbības stratēģija 2016.-2020.gadam Patstāvīgi Stratēģija 2016-2020.gadam 
Stratēģija 2021-2025.gadam
Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats Vienu reizi gadā Fin.gada pārskats 2016.gads
Fin.gada pārskats 2017.gads
Fin.gada pārskats 2018.gads 

Fin.gada pārskats 2019.gads
Fin.gada pārskats 2020.gads 
Fin.gada pārskats 2021.gads
Fin.gada parskats 2022.gads
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā Vienu reizi gadā Veiktas iemaksas 2016.gada
Veiktās iemaksas 2017.gadā
Veiktās iemaksas 2018.gadā 
Veiktās iemaksas 2019.gadā
Veiktās iemaksas 2020.gadā
Veiktās iemaksas 2021.gadā
Veiktas iemaksas 2022.gadā
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu Vienu reizi gadā  Pamatkapitāla palielināšana par 2018.gadu 
Pamatkapitāla palielināšana par 2019.gadu 
2020.gadā NAV saņemts finansējums no valsts vai pašvaldības budžeta
Pamatkapitāla palielināšana par  2021.gadu
Atalgojuma politikas principi Vienu reizi gadā Atlīdzības politika
Informācija par organizatorisko struktūru Patstāvīgi Organizatoriskā struktūra
Informācija par īpašuma struktūru Patstāvīgi PSIA "Rūjienas siltums" 100% apmērā ir Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrība. PSIA "Rūjienas siltums" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Patstāvīgi Nav saņemti un nav veikti ziedojumi (dāvinājumi)
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība Vienu reizi gadā PSIA"Rūjienas siltums" neveic ziedošanu (dāvināšanu) atbilstoši likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 27. panta otrajai daļai
Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trim, sešiem un deviņiem mēnešiem, Vienu reizi ceturksnī Par 2021.gada 1.ceturksni
Par 2021.gada 2.ceturksni
Par 2021.gada 3.ceturksni
Par 2022.gada 1.ceturksni
Par 2022.gada 2.ceturksni
Par 2022.gada 3.ceturksni
Par 2023.gada 1.ceturksni
Par 2023.gada 2.ceturksni
Statūti Patstāvīgi Statūtu jaunākā versija
Valdes nolikums Patstāvīgi Valdes nolikums
Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm Patstāvīgi 25.03.2022. dalībnieku sapluce
29.07.2022. dalībnieku sapluce
16.09.2022. dalībnieku sapluce
27.09.2022. dalībnieku sapluce
17.10.2022. dalībnieku sapluce
01.12.2022. dalībnieku sapluce

06.04.2023. dalībnieku sapluce
28.04.2023. dalībnieku sapluce
09.05.2023. dalībnieku sapluce
16.06.2023. dalībnieku sapluce
Informācija par valdes locekļiem Patstāvīgi Valdes priekšsēdētājs: Gints Vēveris (pilnvaru termiņs no 2023.gada 01.maijam līdz līgums zaudē spēku līdz ar Valdes locekļa pilnvaru izbeigšanos vai atbilstoši Kapitālsabiedrības statūtiem).
Valdes loceklis: Rita Lizuma (pilnvaru termiņs no 2023.gada 10.maijam līdz līgums zaudē spēku līdz ar Valdes locekļa pilnvaru izbeigšanos vai atbilstoši Kapitālsabiedrības statūtiem).
Katra valdes locekļa atalgojums Patstāvīgi

Valdes priekšsēdētājam ar 2023.gada 28.aprīļa dalībnieku sapulci noteikts  mēneša atlīdzības apmērs EUR2499.
Valdes loceklim ar 2023.gada 09.maija dalībnieku sapulci noteikts mēneša atlīdzības apmērs EUR1500.

Informācija par pārvaldes institūciju, kā arī to komiteju sastāvu un darbības aprakstu Patstāvīgi

Kapitālsabiedrība 100 % pieder Valmieras novada pašvaldībai, īpašnieks kapitālsabiedrību pārstāv ar pārstāvi dalībnieku sapulcēs.

Kapitālsabiedības darbu nodrošina valde, valdes sastāvā ir divi valdes locekļi.

Kapitālsabiedrības darbā būtiska loma ir komisijām. Tās specializējas noteiktā jomā un sagatavo dokumentus izskatīšanai sēdēs, kā arī īsteno kontroli pār Kapitālsabiedrības darbu. Komisijas pilda arī citus uzdevumus, piemēram, izstrādā iepirkuma dokumentāciju, izskata ētikas pārkāpumus, apstiprina inventāra kustību, izveido pamatlīdzekļus, utt.

Uz doto brīdi kapitālsabiedrībai nav izveidotu patstāvīgo komisiju, komisijas tiek ieveidotas priekš konkrēta mērķa sasniegšanai ar noteiktu termiņu.

Finanšu mērķi Patstāvīgi

Finanšu mērķi par 2021.gadu
Finanšu mērķi par 2022.gadu

Nefinanšu mērķi Patstāvīgi Nefinanšu mērķi par 2021.gadu
Nefinanšu mērķi par 2022.gadu
Informāciju par kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem Patstāvīgi

Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politika

Pretkorupcijas plāns

Informācija par iepirkumiem Patstāvīgi www.rujienassiltums.lv/lv/iepirkumi/


Sabiedrības nosaukums
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūjienas siltums”

Sabiedrības juridiskais statuss
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas numurs
4103023807

Juridiskā adrese
Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV - 4240

Dalībnieki
Dalībnieks: Valmieras novada pašvaldība: 5 779 755 daļās (100%)
Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

Pamatkapitāls
Sabiedrības pamatkapitāls 2022.gada 31.decembrī bija 5 779 755  EUR (pieci miljoni septiņi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci eiro un nulle centi), kas sadalīts 5 779 755 (pieci miljoni septiņi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit piecās) daļās, kur vienas daļas vērtība ir 1.00 EUR

Sabiedrības galvenie pamatdarbības veidi
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde
Citur neklasificētie individuālie pakalpojumi
Uzkopšanas darbības
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
Uz augšu