Logo
Publiskojamā
​informācija
Publiskošanas biežums Publicētā informācija
Rūjienas novada pašvaldības deleģēšanas līgums ar PSIA "Rūjienas siltums" (saistību pārņēmējs Valmieras novada pašvaldība) Patstāvīgi Deleģējuma līgums 
Apsaimniekošanas līgums
PSIA"Rūjienas siltums" vidēja termiņa darbības stratēģija 2016.-2020.gadam Patstāvīgi Stratēģija 2016-2020.gadam 
Stratēģija 2021-2025.gadam
Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats Vienu reizi gadā Fin.gada pārskats 2016.gads 
Fin.gada pārskats 2017.gads
Fin.gada pārskats 2018.gads 
Fin.gada pārskats 2019.gads
Fin.gada pārskats 2020.gads 
Fin.gada pārskats 2021.gads
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā Vienu reizi gadā Veiktas iemaksas 2016.gada
Veiktās iemaksas 2017.gadā
Veiktās iemaksas 2018.gadā 
Veiktās iemaksas 2019.gadā
Veiktās iemaksas 2020.gadā
Veiktās iemaksas 2021.gadā
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu Vienu reizi gadā  Pamatkapitāla palielināšana par 2018.gadu 
Pamatkapitāla palielināšana par 2019.gadu 
2020.gadā NAV saņemts finansējums no valsts vai pašvaldības budžeta
Pamatkapitāla palielināšana par  2021.gadu
Atalgojuma politikas principi Vienu reizi gadā Atlīdzības politika
Informācija par organizatorisko struktūru Patstāvīgi Organizatoriskā struktūra
Informācija par īpašuma struktūru Patstāvīgi PSIA "Rūjienas siltums" 100% apmērā ir Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrība. PSIA "Rūjienas siltums" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Patstāvīgi  Nav saņemti un nav veikti ziedojumi (dāvinājumi)
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība Vienu reizi gadā PSIA"Rūjienas siltums" neveic ziedošanu (dāvināšanu) atbilstoši likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
27. panta otrajai daļai
Zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trim, sešiem un deviņiem mēnešiem, Vienu reizi ceturksnī Par 2021.gada 1.ceturksni
Par 2021.gada 2.ceturksni
Par 2021.gada 3.ceturksni
Par 2022.gada 1.ceturksni
Par 2022.gada 2.ceturksni
Par 2022.gada 3.ceturksni
Par 2023.gada 1.ceturksni
Statūti Patstāvīgi (izstrādes stadijā)
Informācija par iepirkumiem Patstāvīgi www.rujienassiltums.lv/lv/iepirkumi/


Sabiedrības nosaukums
Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūjienas siltums”

Sabiedrības juridiskais statuss
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Reģistrācijas numurs
4103023807

Juridiskā adrese
Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV - 4240

Dalībnieki
Dalībnieks: Valmieras novada pašvaldība: 3 521 104 daļās (100%)
Sabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās

Pamatkapitāls
Sabiedrības pamatkapitāls 2021.gada 31.decembrī bija 3 521 104 EUR (trīs miljoni pieci simti divdesmit viens tūkstotis viens simts četri eiro un 00 centi), kas sadalīts 3 521 104 (trīs miljoni pieci simti divdesmit viens tūkstotis viens simts četrās) daļās, kur vienas daļas vērtība ir 1.00 EUR

Valdes loceklis: Gints Vēveris
Valdes locekļa pilnvaru termiņš no 2018.gada 01.maija līdz 2023.gada 30.aprīlim
Citu amatu vai darba līgumu nav.

Sabiedrības galvenie pamatdarbības veidi
Siltumapgāde un siltumtīkli
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata
Uz augšu