Logo

Tirgus izpēte izsludināta 2021.gada 23.septembrī

Tirgus izpētes procedūra “Būvprojekta izstrāde ūdensvada tīklu būvniecībai Rūjienā” ID Nr. RS/2021/09
Tirgus izpētes apraksts: Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" aicina piedalīties atklātā tirgus izpētē par būvprojekta izstrādi ūdensvada tīkliem ~3000 metru kopgarumā.
Piedāvājums iesniedzams papīra formātā vai elektroniski uz e-pastu vadiba@rujienassiltums.lv, Pentes iela 2, Rūjienā, Valmieras novadā, LV-4240, līdz 2021.gada 30.septembrim plkst. 17.00. 
Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums publicēts: Nolikums 23.09.2021
___________________________________________________________________________________________________________________


Tirgus izpēte izsludināta 2021.gada 09.septembrī

Tirgus izpētes procedūra “Degvielas iegāde PSIA "Rūjienas siltums", iepirkuma identifikācijas numurs RS/2021/08.
Tirgus izpētes apraksts: Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" aicina piedalīties atklātā tirgus izpētē par degvielas iegādi Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" vajadzībām. 
Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski PSIA “Rūjienas siltums” atsūtot uz e-pastu info@rujienassiltums.lv līdz 2021.gada 15.septembrim plkst. 10:00.
Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums publicēts: Nolikums_09.09.2021
___________________________________________________________________________________________________________________


Tirgus izpēte izsludināta 2021.gada 02.septembrī

Tirgus izpētes procedūra “Koksnes granulu iegāde ar piegādi PSIA “Rūjienas siltums” 2021/2022.gada vajadzībām” ID Nr. RS/2021/06.

Tirgus izpētes apraksts: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” aicina piedalīties atklātā tirgus izpētē par kokskaidu granulu iegādi ar piegādi Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” 2021./2022.g vajadzībām”. Kopējais piegādes daudzums 15 tonnas.

Piedāvājums iesniedzams papīra formātā vai elektroniski uz e-pastu vadiba@rujienassiltums.lv, Pentes iela 2, Rūjienā, Valmieras novadā, LV-4240, līdz 2021. gada 13.septembrim plkst. 12.00.

Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums publicēts: Nolikums_02.09.2021
___________________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums izsludināts 2021.gada 24.augustā


Iepirkuma procedūra “Koksnes šķeldas piegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” vajadzībām 2021./2022.gada apkures sezonai - Ausekļa ielas 5 katlu mājai”, Identifikācijas Nr.
RS/2021/05.

Iepirkuma apraksts: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” aicina piedalīties atklātā iepirkumā “Koksnes šķeldas piegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” vajadzībām 2021./2022.g apkures sezonai”, Identifikācijas Nr. RS/2021/05, Ausekļu ielas 5 katlu mājai.
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums, līguma projekts – iepirkuma paziņojuma pielikumā.

Piedāvājums iesniedzams papīra formātā vai elektroniski uz e-pastu info@rujienassiltums.lv, Pentes iela 2, Rūjienā, Valmieras novadā, LV-4240, līdz 2021. gada 14.septembrim plkst. 10.00.

Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, t.28611943, vadiba@rujienassiltums.lv

Nolikums publicēts: Nolikums_24.08.2021
___________________________________________________________________________________________________________________

Tirgus izpēte izsludināta 2021.gada 08.aprīlī

Tirgus izpētes priekšmets - „Kurināmā (koksnes šķeldas) iegāde PSIA”Rūjienas siltums” 2021/2022.gada vajadzībām”, Id.nr.RS/2021/03.


Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju cenu aptaujas procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Rūjienas siltums” mājas lapā internetā www.rujienassiltums.lv sadaļā „Iepirkumi”.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2021. gada 19.aprīlim, plkst. 12:00 PSIA “Rūjienas Siltums” telpās, Pentes ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu vai elektroniski uz epastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē/elektroniskā e-pasta adresē (info@rujienassiltums.lv) līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Kontaktpersona: PSIA "Rūjienas siltums" valdes loceklis Gints Vēveris, tālrunis 28611943, e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv

Nolikums publicēts 08.04.2021: Tirgus izpētes noteikumi
___________________________________________________________________________________________________________________

Tirgus izpēte izsludināta 2021.gada 08.aprīlī


Tirgus izpēte par būvuzraudzības darbu veikšanu projektā “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id.Nr. RS/2021/01” veicamajiem darbiem.

Tirgus izpētes priekšmets: “Būvuzraudzības pakalpojumi iepirkumam “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id.Nr. RS/2021/01” ietvaros plānotajiem būvdarbiem” saskaņā ar būvprojektu, kas tiks izstrādāts šī darba procesā. Projektā paredzēts izbūvēt aptuveni 2,6 km garumā maģistrālos kanalizācijas inženiertīklus uz dažāda seguma ielu segumiem.

Darbi tiek realizēti īstenojot īstenojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”. Projekta numurs 5.3.1.0/17/I/026.

Tirgus izpētes piedāvājumi iesniedzami līdz 2021.gada 19.aprīlim plkst. 12:00, nosūtot uz e-pastu: gints.veveris@rujienassiltums.lv (elektroniski sagatavotus dokumentus), vai nosūtot pa pastu PSIA “Rūjienas Siltums” birojā, Pentes ielā 2, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē/elektroniskā e-pasta adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.

Nolikums publicēts 08.04.2021 : Tirgus izpētes noteikumi


___________________________________________________________________________________________________________________


Iepirkums izsludināts 2021.gada 02.februārī


Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id.Nr. RS/2021/01.

Pasūtītājs: Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Pentes iela  2, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240.

Pasūtītāja kontaktpersona: PSIA „Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, mob.: +(371) 28611943; e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv

Projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu un būves nodošanas ekspluatācijā izpildes termiņš - 14 mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas.

Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id. nr. RS/2021/01” darbi tiek realizēta īstenojot Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa: “5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa” Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas”” projekta ietvaros īstenojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”. Projekta numurs 5.3.1.0/17/I/026.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2021. gada 09.februārī plkst.10.00 SIA “Rūjienas Siltums” telpās, Pentes ielā 2, Rūjienā.

Piedāvājumi tiks atvērti PSIA “RŪJIENAS SILTUMS” telpās, Pentes ielā 2, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240, 2021. gada 05.martā plkst. 11:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāt

Udenssaimniecibas nolikums RS/2021/01_02.02.2021.

Atbilde publicēta 2021.gada 12.februārī
Atbilde uz pretendeta uzdoto jautajumu

Konkursa rezultāti: Ziņojums


___________________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums izsludināts 2020.gada 11.novembrī

Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Pentes iela 2, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, izsludina iepirkumu “Siltumenerģijas pārvades sistēmas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas posmu izbūve Rūjienā, Iepirkuma id.Nr. RS 11-11/2020.

Iepirkuma priekšmets ir Siltumenerģijas pārvades sistēmas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ar sūkņu staciju izbūve no pieslēguma vietām līdz ēkām Valsts sociālās aprūpes centra “Vidzeme” filiālē “Rūja”, šķērsojot Rūjas upi, izbūvējot tērauda estakādi

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 11.decembrim plkst. 10:00 SIA “Rūjienas Siltums” telpās, Pentes ielā 2, Rūjienā, LV-4240. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē/ elektroniskā e-pasta (info@rujienassiltums.lv) adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. Ar visu pilnu iepirkuma procedūras dokumentāciju pretendenti var iepazīties pie pircēja (pasūtītāja) iepirkuma komisijas kontaktpersonas uz vietas, t.sk., apskatīt to dokumentālā veidā.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2020. gada 19.novembrī plkst.12.00 SIA “Rūjienas Siltums” telpās, Pentes ielā 2, Rūjienā. Tiem ieinteresētajiem piegādātājiem, kas neapmeklēs ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, tiks nodrošināta iespēja individuālai vizītei, par tās norises laiku vienojoties atsevišķi ar Pasūtītāju.

Pasūtītāja kontaktpersona: PSIA „Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, mob.: +(371) 28611943; e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv

Piedāvājumi tiks atvērti SIA “Rūjienas Siltums” telpās, Pentes ielā 2, Rūjienā, LV-4240, 2020. gada 11.decembrī plkst. 10:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

Rūja_būvdarbu_nolikums_11.11.2020

VVD noteikumi 11.11.2020

___________________________________________________________________________________________________________________
Iepirkums izsludināts 2020.gada 11.novembrī


Cenu aptauja “Būvuzraudzības pakalpojumi iepirkuma “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id.Nr. RS 1-04/2020.

“Būvuzraudzības pakalpojumi iepirkuma “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id.Nr. RS 1-04/2020 ietvaros plānotajiem būvdarbiem” saskaņā ar būvprojektu, kas tiks izstrādāts šī darba procesā. Projektā paredzēts izbūvēt aptuveni 2,8km garumā inženiertīklus (gan ūdensvadus, gan kanalizācijas tīklus) uz dažāda seguma ielu segumiem.

Cenu piedāvājumi iesniedzami līdz 2020.gada 23.novembrim plkst. 12:00, nosūtot uz e-pastu: gints.veveris@rujienassiltums.lv (skenētus dokumentus), vai nosūtot pa pastu PSIA “Rūjienas Siltums” birojā, Pentes ielā 2, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē/elektroniskā e-pasta adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.

Noteikumi buvuzraudzibai 11.11.2020

___________________________________________________________________________________________________________________


Cenu aptauja izsludināta 2020.gada 22.septembrī.


Cenu aptauja Nr.UKN/2020/22/09 par komercuzskaites mērītāju uzstādīšanu Pašvaldības SIA"Rūjienas siltums" klientiem Rūjienas novadā.

Piedāvājums iesniedzams elektroniski uz e-pastu info@rujienassiltums.lv vai papīra veidā uz adresi Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV-4240, līdz 2020. gada 08.oktobrim: plkst. 10.00. Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA”Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, t.28611943, gints.veveris@rujienassiltums.lv

Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu par vienu vienību.

Noteikumi
___________________________________________________________________________________________________________________Iepirkums izsludināts 2020.gada 12.augustā.


Iepirkuma procedūra “Koksnes šķeldas piegāde
Pašvaldības SIA”Rūjienas siltums” vajadzībām 2020./2021.g apkures sezonai”, Identifikācijas Nr. 12/08/2020, Ausekļu ielas 5 katlu mājai.

Iepirkuma apraksts: Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” aicina piedalīties atklātā iepirkumā “Koksnes šķeldas piegāde Pašvaldības SIA”Rūjienas siltums” vajadzībām 2020./2021.g apkures sezonai”, Identifikācijas Nr. 12/08/2020, Ausekļu ielas 5 katlu mājai.
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums, līguma projekts – iepirkuma paziņojuma pielikumā.

Piedāvājums iesniedzams papīra formātā vai elektroniski uz e-pastu info@rujienassiltums.lv, Skolas ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240, līdz 2020. gada 1.septembrim plkst. 10.00. Pasūtītāja kontaktinformācija: Pašvaldības SIA”Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, t.28611943, gints.veveris@rujienassiltums.lv

Nolikums - šķeldas piegāde Ausekļu ielai 5
___________________________________________________________________________________________________________________
Iepirkums izsludināts 2020.gada 12.maijā.

Iepirkuma procedūra: 
Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id.Nr. RS 1-04/2020.

Iepirkums izsludināts 2020.gada 12.maijā.
Iepirkuma nolikuma grozījumi izsludināti 2020.gada 3.jūnijā

Pasūtītājs: Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240.

Pasūtītāja kontaktpersona: PSIA „Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, mob.: +(371) 28611943; e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv

Projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu un būves nodošanas ekspluatācijā izpildes termiņš - 18 mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas.

Iepirkuma procedūras “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id. nr. RS 1-04/2020” darbi tiek realizēta īstenojot Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa: “5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa” Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas”” projekta ietvaros īstenojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”. Projekta numurs 5.3.1.0/17/I/026.

Piedāvājumi tiks atvērti PSIA “RŪJIENAS SILTUMS” telpās, Skolas ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240, 2020. gada 25.jūnijā plkst. 13:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

Pielikumā nolikums:
Nolikums: Ūdenssaimniecība 2.kārta Rūjiena

Nolikuma grozījumi: Ūdenssaimniecība 2.kārta Rūjiena - grozījumi (publicēts 03.06.2020) 

Atbilde uz Pretendenta jautājumu: Atbildes - 22.05.2020

Atbilde uz Pretendenta jautājumu: Atbildes - 29.05.2020

Iepirkuma procedūras ziņojums: Zinojums

___________________________________________________________________________________________________________________

Cenu aptauja izsludināta 2020.gada 08.maijā.

Cenu aptaujas priekšmets - „Kurināmā (koksnes šķeldas) iegāde PSIA”Rūjienas siltums” 2020/2021.gada vajadzībām”.


Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju cenu aptaujas procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem SIA “Rūjienas siltums” mājas lapā internetā www.rujienassiltums.lv sadaļā „Iepirkumi”.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 25.maijam, plkst. 12:00 PSIA “Rūjienas Siltums” telpās, Skolas ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu vai elektroniski uz epastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē/elektroniskā e-pasta adresē (info@rujienassiltums.lv) līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Kontaktpersona: PSIA "Rūjienas siltums" valdes loceklis Gints Vēveris, tālrunis 28611943, e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv

Nolikums
___________________________________________________________________________________________________________________
Iepirkums izsludināts 2019.gada 19.septembrī.

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūjienas siltums” veic atklātu iepirkumu par būvuzraudzības pakalpojumiem projektā “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā: būvprojekta izstrāde, būvniecība, tehnoloģiju piegāde un autoruzraudzība.”, iepirkuma ID Nr. 1-11/2018 paredzētajiem būvdarbiem.

Pasūtītājs: Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūjienas siltums”, reģ.Nr. 44103023807, adrese: Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3, LV-4240.

Pasūtītāja kontaktpersona – Gints Vēveris, mob. tālr. 28611943, e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv, vai Lietvede, e-pasts:info@rujienassiltums.lv, tālr. 64263009.

Cenu piedāvājums iesniedzams līdz 2019.gada 30.septembrim pl.16:00, nosūtot uz e-pastu: gints.veveris@rujienassiltums.lv (skanētus dokumentus), vai iesniedzot personīgi PSIA"Rūjienas siltums" birojā, Skolas ielā 6, Rūjienā.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fondu. Projekts nosaukums: “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”. Projekta līguma Nr. 4.3.1.0/17/A/020.

Pielikumi:

Nolikums katlu majas buvuzraudziba 19.09.2019

Projektesanas uzdevums katlu majai

Buvprojekta minimalais sastavs 1_dala.rar

Buvprojekta minimalais sastavs 2_dala.rar

Ziņojums:Ziņojums par rezultātiem

___________________________________________________________________________________________________________________
Iepirkums izsludināts 2019.gada 19.septembrī.

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūjienas siltums” veic atklātu iepirkumu par būvprojekta ekspertīzes veikšanu projektā “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā: būvprojekta izstrāde, būvniecība, tehnoloģiju piegāde un autoruzraudzība.”, iepirkuma ID Nr. 1-11/2018 paredzētajiem būvdarbiem.

Pasūtītājs: Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūjienas siltums”, reģ.Nr. 44103023807, adrese: Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3, LV-4240

Pasūtītāja kontaktpersona – Gints Vēveris, mob. tālr.:28611943, e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv, vai Lietvede, info@rujienassiltums.lv, tālr. 64263009.

Cenu piedāvājums iesniedzams līdz 2019.gada 30.septembrim pl.15:00, nosūtot uz e-pastu: gints.veveris@rujienassiltums.lv (skanētus dokumentus), vai iesniedzot personīgi PSIA"Rūjienas siltums" birojā, Skolas ielā 6, Rūjienā.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fondu. Projekts nosaukums: “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”, projekta līguma Nr. 4.3.1.0/17/A/020.

Nolikums buvprojekta ekspertizei 19.09.2019

Projektesanas uzdevums katlu majai

Buvprojekta minimalais sastavs 1 dala.rar
Buvprojekta minimalais sastavs 2 dala.rar

Skaidrojumi: pievienots 20.09.2019
Skaidrojumi buvprojekta ekspertizes veicejiem

Ziņojums: Tirgus izpetes zinojums

___________________________________________________________________________________________________________________
Iepirkums izsludināts 2019.gada 26.aprīlis

PSIA “Rūjienas Siltums” un  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījuši  līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” Nr. 4.3.1.0/18/A/027 veicinot ilgtspēju vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.

Līdz ar to - Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, izsludina iepirkumu “Siltumapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Rūjienā”, 1.kārta. Iepirkuma id.Nr. RS 1-3/2019.

Projekta mērķis:

1). rekonstruēt ~630m garu Rīgas ielas trases posmu un izbūvēt jaunus siltummezglus dzīvokļu ēkās Rūjienā, Rīgas ielas 67 katlu mājas lokā.

Pasūtītāja kontaktpersona: PSIA „Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, mob.: +(371) 28611943; e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 27. maijam, plkst. 13:00 Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” telpās, Skolas ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240. 

Pievienotie dokumenti:
Nolikums_Rujienas Siltumtrases_Rigas iela_26.04.2019
A.pielikums_Apjomi_SAT_Rigas_Pentes ielas
B.pielikums_Tehn.proj_SAT_Rigas_Pentes ielas

Iepirkuma ziņojums: Iepirkuma proceduras zinojums_Rigas iela

___________________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums izsludināts 2019.gada 26.aprīlis

PSIA “Rūjienas Siltums” un  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījuši  līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” Nr. 4.3.1.0/18/A/027 veicinot ilgtspēju vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.

Līdz ar to - Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, izsludina iepirkumu “Siltumapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Rūjienā”, 2.kārta. Iepirkuma id.Nr. RS 1-4/2019.

Projekta mērķis:

1). izbūvēt jaunu ~231m trases posmu Rūjienā Brīvības ielā, Ausekļu ielas 5 katlu mājas lokā un izbūvēt siltummezglus Rūjienas Brīvības ielā 17, 19 un 19A.

Pasūtītāja kontaktpersona: PSIA „Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, mob.: +(371) 28611943; e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 27. maijam, plkst. 13:15 Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” telpās, Skolas ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240.

Pievienotie dokumenti:
Nolikums_Rujienas siltumtrases_Brivibas iela_26.04.2019
A.pielikums_Apjomi_SAT_Brivibas iela
B.pielikums_Tehn.proj_Brivibas iela

Iepirkuma ziņojums: Iepirkuma proceduras zinojums_Brivibas iela

___________________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums izsludināts 2019.gada 08.aprīlī.

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūjienas siltums” veic cenu aptauju par būvuzraudzības pakalpojumiem projektā “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā: būvprojekta izstrāde, būvniecība, tehnoloģiju piegāde un autoruzraudzība.”, iepirkuma ID Nr. 1-11/2018 paredzētajiem būvdarbiem.

Pasūtītājs: Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rūjienas siltums”, reģ.Nr. 44103023807, adrese: Rūjienas nov., Rūjiena, Raiņa iela 3, LV-4240

Pasūtītāja kontaktpersona – Gints Vēveris, mob. tālr.:28611943, e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv
Cenu piedāvājums iesniedzams līdz 2019.gada 29.aprīlim pl.12:00, nosūtot uz e-pastu: gints.veveris@rujienassiltums.lv (skanētus dokumentus), vai iesniedzot personīgi PSIA"Rūjienas siltums" birojā, Skolas ielā 6, Rūjienā.

Nolikums:
KM Būvuzraudzība RS cenu aptauja_08.04.2019

Iepirkuma procedūra noslēgusies bez rezultāta: nav iesniegts neviens piedāvājums.

                                            
___________________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums izsludināts 2019.gada 21.februārī.

PSIA “Rūjienas Siltums” un  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījuši  līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” Nr. 4.3.1.0/18/A/027 veicinot ilgtspēju vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē.

Projekta mērķis:
1). rekonstruēt ~630m garu trases posmu un izbūvēt jaunus siltummezglus 6 dzīvokļu ēkās Rūjienā, Rīgas ielas 67 katlu mājas lokā.
2). izbūvēt jaunu ~231m trases posmu Rūjienā, Ausekļu ielas 5 katlu mājas lokā un izbūvēt siltummezglus Rūjienas mākslas skolās un Brīvības ielā 17.

Līdz ar to - Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, izsludina iepirkumu “Siltumapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Rūjienā” Iepirkuma id.Nr. RS 1-2/2019

Pasūtītāja kontaktpersona: PSIA „Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, mob.: +(371) 28611943; e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2019. gada 22. martam, plkst. 10:00 Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” telpās, Skolas ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240

Iepirkuma procedūra PĀRTRAUKTA: iepirkuma procedūras ziņojums

___________________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums izsludināts 2018.gada 13.novembrī.

Izsludināta iepirkuma procedūra - “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā: būvprojekta izstrāde, būvniecība, tehnoloģiju piegāde un autoruzraudzība.” (ID Nr. 1-11/2018)


PSIA “Rūjienas Siltums” un  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījuši  līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” Nr. 4.3.1.0/17/A/020 īstenošanu, lai nomainītu nolietoto Ausekļa ielas katlumājas siltumavotu uz jaunu, efektīvu tehnoloģiju. Projekta mērķis: Uzlabot siltumavota efektivitāti, pārbūvējot šķeldas katlu māju Ausekļa ielā 5 un uzstādot jaunu siltumenerģijas ražošanas tehnoloģiju, ar siltuma jaudu 2,5 MW, kas paredz atjaunojamo energoresursu (šķelda) izmantošanu kā kurināmo.

Līdz ar to - Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, izsludina iepirkumu procedūru “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā: būvprojekta izstrāde, būvniecība, tehnoloģiju piegāde un autoruzraudzība.”, identifikācijas numurs 1-11/2018.
Pasūtītāja kontaktpersona: PSIA „Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, mob.: +(371) 28611943; e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv

Pievienotie faili: 
RS_Katlumaja_Auseklu iela 5_13.11.2018

Atbildes pretendentiem:
Atbilde pretendentam 29.11.2018
Atbilde pretendentam 06.12.2018

Ziņojums par lēmumu

___________________________________________________________________________________________________________________

Iepirkums izsludināts 2018.gada 1.augustā.

Iepirkuma procedūra ”Notekūdens savākšanas un ūdensapgādes tīklu izbūve Rūjienā” Id.Nr.1-7/2018”


Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, izsludina iepirkumu “Notekūdens savākšanas un ūdensapgādes tīklu izbūve Rūjienā Id.Nr.1-7/2018”.
Iepirkuma priekšmets ir notekūdens savākšanas tīklu, ūdensvada tīklu, jaunu kanalizācijas sūkņu staciju, jaunu kanalizācijas spiedvadu izbūves darbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2018.gada 31.augustam, plkst.10:00 piedāvājumus iesniedzot personīgi, drukātā formātā 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā un 1 (viena) finanšu piedāvājuma kopija elektroniskā formātā (.xls), kas saglabāta elektroniskajā datu nesējā (CD, DVD vai USB zibatmiņa); vai atsūtot pa pastu vai iesniedzot elektroniski izmantojot drošu elektronisko parakstu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē/ elektroniskā e-pasta (info@rujienassiltums.lv) adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. Ar visu pilnu iepirkuma procedūras dokumentāciju pretendenti var iepazīties pie pircēja (pasūtītāja) iepirkuma komisijas kontaktpersonas uz vietas, t.sk., apskatīt to dokumentālā veidā.

Pasūtītāja kontaktpersona: PSIA „Rūjienas siltums” valdes loceklis Gints Vēveris, mob.: +(371) 28611943; e-pasts: gints.veveris@rujienassiltums.lv
Piedāvājumi tiks atvērti PSIA “RŪJIENAS SILTUMS” telpās, Skolas ielā 6, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240, 2018. gada 31. augustā plkst. 10:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

Pievienoti faili:
A-pielikums-Rujiena.doc
BA_Rujiena.7z
D8-pielikums-precizets Rujiena.xlsx
Rujiena-udenssaimnieciba-iepirkuma-nolikums.docx
Tehniskie-projekti-Rujiena.7z

Atbilde-pretendentam.doc
D8-pielikums-precizets-Rujiena_Labots_20.08.2018.xlsx

Iepirkuma procedūras ziņojums
 ___________________________________________________________________________________________________________________

Paziņojums par cenu aptaujas „Katlu mājas Rūjienā, Rīgas ielā 67A tehnoloģisko iekārtu un konstrukciju piegāde un montāža” ID Nr. RS 2016/01 rezultātiem


Katlu mājas Rūjienā, Rīgas ielā 67A tehnoloģisko iekārtu un konstrukciju piegādes un montāžas līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu: SIA „Orions Loģistika”, reģ.Nr.50003879811, juridiskā adrese: Dzintaru prospekts 51/2-2, Jūrmala, LV-2015. Piedāvātā cena katlu mājas Rūjienā, Rīgas ielā 67A tehnoloģisko iekārtu un konstrukciju piegādei, uzstādīšanai, regulēšanai: EUR 237 534.56 bez PVN 21%. Piedāvātā cena katlu mājas tehnoloģisko iekārtu montāžas palīgdarbiem: EUR 16 865.44 bez PVN 21%. Piedāvātā cena garantijas apkopēm 60 (sešdesmit) reizēm, iekļaujot visas izmaksas EUR 9000.00. Cena kopā EUR 263 400.00 bez PVN 21%. Iekārtas, montāžas palīgmateriālu un piegādes termiņš 90 kalendārās dienas. Esošās iekārtas detaļu demontāžas, jaunas iekārtas ar aprīkojumu uzstādīšanas, izpildes un regulēšanas termiņš 30 kalendārās dienas. Iekārtu darbības garantijas termiņš 5 gadi. Garantijas apkopju termiņš 5 gadi.

Ievietots 02.05.2016.


Paziņojums par cenu aptauju
„Katlu mājas Rūjienā, Rīgas ielā 67A tehnoloģisko iekārtu un konstrukciju piegāde un montāža”

Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, izsludina cenu aptauju „ „Katlu mājas Rūjienā, Rīgas ielā 67A tehnoloģisko iekārtu un konstrukciju piegāde un montāža”. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2016.gada 26.aprīlim, plkst.10:00 elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi: siltums@apollo.lv Ar visu pilnu iepirkuma procedūras dokumentāciju pretendenti var iepazīties pie pircēja (pasūtītāja) iepirkuma komisijas kontaktpersonas uz vietas, t.sk., saņemt to dokumentālā veidā. Pasūtītāja kontaktpersona: PSIA „Rūjienas siltums” valdes loceklis Indulis Āboltiņš, mob.: +(371) 29284258; e-pasts:siltums@apollo.lv

Izsludināts 15.04.2016.

Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" izsludina cenu aptauju par siltuma trases 160 diametru caurules nomaiņu 21 metra garumā un 2 ventiļu aku izveidi. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2015.gada 15.jūlijam, plkst.12:00 elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi siltums@apollo.lv

Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” izsludina cenu aptauju par kombinēto tīklu apkalpes hidrodinamisko mašīnu. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2014.gada 19.jūnijam, plkst.12:00 elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi siltums@apollo.lv. Tehniskā specifikācija

Par piekabināmas asenizācijas mucas piegādes Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” iepirkuma anulēšanu

Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, anulē iepirkumu „Piekabināmas asenizācijas mucas piegāde Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” ar iepirkuma ID. nr. RS 2014/01. sakarā ar to, ka tiks izmainīta asenizācijas mucas tehniskā specifikācija un tiks izsludināts jauns iepirkums.
Paziņojums par iepirkuma „Katlu mājas rekonstrukcija efektivitātes paaugstināšanai” ID. nr. RS KF2013/5 rezultātiem

Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, rīkotājā iepirkumā „Katlu mājas rekonstrukcija efektivitātes paaugstināšanai”, iepirkuma ID. nr. RS KF2013/5, ar iepirkuma komisijas 14.02.1013 lēmumu, par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ir atzīts UAB „NEST Baltija”, reģ. Nr.301560706 piedāvājums, ar piedāvāto līguma cenu 789 579,00 EUR bez PVN. Iepirkums veikts projekta „Efektivitātes paaugstināšana šķeldas katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/032) ieviešanai.
Ieguldījums Tavā nākotnē

Publicēts 18.02.2013Paziņojums par atklātu iepirkumu

„Piekabināmas asenizācijas mucas piegāde Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums”

Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, izsludina iepirkumu „Piekabināmas asenizācijas mucas piegāde Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums”, iepirkuma ID. nr. RS 2014/01.

Iepirkuma dokumentus var saņemt nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: siltums@apollo.lv, iepirkuma dokumenti 6 dienu laikā tiks nosūtīti elektroniski uz pieprasījumā norādīto adresi. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties uz vietas PSIA „Rūjienas siltums”. Pasūtītāja kontaktpersona: PSIA „Rūjienas siltums” valdes loceklis Indulis Āboltiņš, mob.: +(371) 29284258; e-pasts:siltums@apollo.lv.Piedāvājumi jāiesniedz Rūjienā, Skolas ielā 6, 2.stāvā, administrācijā, darba dienās no 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00

līdz 2014.gada 14.februārim plkst. 14:00

Izsludināts 07.01.2014.
Paziņojums par grozījumiem

iepirkumā „Katlu mājas rekonstrukcija efektivitātes paaugstināšanai”

ID. nr. RS KF2013/5


Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, ir veicis grozījumus iepirkumā „Katlu mājas rekonstrukcija efektivitātes paaugstināšanai”, iepirkuma ID. nr. RS KF2013/5. Iepirkums veikts projekta „Efektivitātes paaugstināšana šķeldas katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/032) ieviešanai. Grozījumi veikti tehniskajā specifikācijā un pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš par 2 nedēļām.Piedāvājumi jāiesniedz Rūjienā, Skolas ielā 6, 2.stāvā, administrācijā, darba dienas no 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00


līdz 2014.gada 17.janvārim, plkst. 10:00


Ieguldījums Tavā nākotnēPublicēts 18.12.2013.Paziņojums par atklātu iepirkumu

„Katlu mājas rekonstrukcija efektivitātes paaugstināšanai”

ID. nr. RS KF2013/5

Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, izsludina iepirkumu „Katlu mājas rekonstrukcija efektivitātes paaugstināšanai”, iepirkuma ID. nr. RS KF2013/5. Iepirkums veikts projekta „Efektivitātes paaugstināšana šķeldas katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/032) ieviešanai. Iepirkuma priekšmets ir katlumājas Ausekļa ielā 5, Rūjienā efektivitātes paaugstināšana, veicot esošā katla demontāžu un uzstādot jaunu šķeldas apkures katlu ar jaudu 3,5 MW, rekonstruējot šķeldas glabātuvi un veicot citus darbus. Uzņēmējam jāveic projektēšana, būvdarbi, iekārtu piegāde un jānodod būve ekspluatācijā. Iepirkuma dokumentus var saņemt nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: siltums@apollo.lv, iepirkuma dokumenti 6 dienu laikā tiks nosūtīti elektroniski, uz pieprasījumā norādīto adresi. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties uz vietas SIA „Rūjienas siltums”. Pasūtītāja kontaktpersona: SIA „Rūjienas siltums” valdes loceklis Indulis Āboltiņš, tālr./fakss: 64263009, mob.: +(371) 29284258; e-pasts: siltums@apollo.lv. Vietas apskate un ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 12.12.2013 plkst.10:00.

Piedāvājumi jāiesniedz Rūjienā, Skolas ielā 6, 2.stāvā, administrācijā, darba dienas no 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00

līdz 2014.gada 3.janvārim, plkst. 10:00

Ieguldījums Tavā nākotnē

Izsludināts 02.12.2013.Paziņojums par iepirkuma rezultātiem

SIA „Rūjienas siltums” izsludinātajā atklātajā iepirkumā par tiesībām veikt papildus darbus kanalizācijas tīklu projektēšanai un būvdarbiem
Rūjienas novada Jeru pagasta Endzeles ciemā, iepirkuma identifikācijas Nr. RS 2013/ERAF-3

projekta ” Ūdenssaimniecības attīstība Rūjienas novada Jeru pagasta Endzeles ciemā, II. Kārta, i.d. :3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/153 ieviešanai

Ar konkursa komisijas 2013.gada 29.auguta lēmumu par uzvarētāju ir atzīts SIA „SANART”, reģistrācijas Nr.: 44103043748 un piešķiras tiesības slēgt iepirkuma līgumu par līguma summu 12 250,00 LVL bez PVN.

Pasūtītājs: SIA „Rūjienas siltums”, Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, reģ. Nr. 44103023807.
Pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Indulis Āboltiņš, tālrunis 29284258, e- pasts: siltums@apollo.lv.

Iepirkuma priekšmets ir: Kanalizācijas tīklu posma projektēšana un būvdarbi Rūjienas novada Jeru pagasta Endzeles ciemā.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Publicēts 03.09.2013.SIA „Rūjienas siltums” izsludina atklātu iepirkumu par tiesībām veikt papildus darbus kanalizācijas tīklu projektēšanai un būvdarbiem
Rūjienas novada Jeru pagasta Endzeles ciemā,
Iepirkuma identifikācijas Nr. RS 2013/ERAF-3

projekta ” Ūdenssaimniecības attīstība Rūjienas novada Jeru pagasta Endzeles ciemā, II. Kārta”
Nr.:3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/153/048 ieviešanai

Pasūtītājs: SIA „Rūjienas siltums”, Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, reģ. Nr. 44103023807.

Pasūtītāja kontaktpersona: valdes loceklis Indulis Āboltiņš, tālrunis 29284258, e- pasts: siltums@apollo.lv.

Iepirkuma priekšmets ir: Kanalizācijas tīklu posma no daudzdzīvokļu ēkas „Saulaines” līdz maģistrālajam kanalizācijas kolektoram projektēšana un būvdarbi Rūjienas novada Jeru pagasta Endzeles ciemā.

Iepirkuma dokumentus var saņemt: Nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: siltums@apollo.lv, iepirkuma dokumenti tiks nosūtīti elektroniski, uz pieprasījumā norādīto adresi.
Ar iepirkuma dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Rūjienas siltums”, Skolas ielā 6, 2.stāvā, administrācijā, darba dienas no 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00.

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme tiks organizēta, ja to pieprasīs ieinteresētie piegādātāji.

Piedāvājumi jāiesniedz Rūjienā, Skolas ielā 6, 2.stāvā, administrācijā, darba dienas no 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00
līdz 2013.gada 21.augustam, plkst. 10:00

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Izsludināts 06.08.2013.Paziņojums par iepirkuma

„Kvartālu siltumtīklu rekonstrukcija Rūjienā” ID. nr. RS KF2013/3 rezultātiem

Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, iepirkumā „Kvartālu siltumtīklu rekonstrukcija Rūjienā”, iepirkuma ID. nr. RS KF2013/3. Iepirkums veikts projekta „Centralizētās siltumapgādes sistēmas uzlabošana Rūjienas pilsētā, veicot siltumtrašu posmu rekonstrukciju un jaunu posmu izbūvi” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/034) ieviešanai. Ar konkursa komisijas lēmumu, par uzvarētāju ir atzīts SIA „SANART”, reģistrācijas nr.: 44103043748, piedāvājums, ar piedāvāto zemāko līguma cenu 146 773,40 Ls bez PVN. Pasūtītāja kontaktpersona: SIA „Rūjienas siltums” valdes loceklis Indulis Āboltiņš, tālr./fakss: 64263009, mob.: +(371) 29284258; e-pasts: siltums@apollo.lv

Ieguldījums Tavā nākotnē

Publicēts 14.06.2013
Paziņojums par atklātu iepirkuma

„Būvuzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana kvartālu siltumtīklu rekonstrukcijai Rūjienā” ID. nr. RS KF2013/4 rezultātiem

Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, izsludinātajā iepirkumā „Būvuzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana kvartālu siltumtīklu rekonstrukcijai Rūjienā”, iepirkuma ID. nr. RS KF2013/4. Iepirkums veikts projekta „Centralizētās siltumapgādes sistēmas uzlabošana Rūjienas pilsētā, veicot siltumtrašu posmu rekonstrukciju un jaunu posmu izbūvi” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/034) ieviešanai. Ar konkursa komisijas lēmumu par uzvarētāju ir atzīts SIA „Firma L4”, reģistrācijas nr.: 40003236001 ar piedāvāto līguma cenu 13 400,00 Ls bez PVN. Pasūtītāja kontaktpersona: SIA „Rūjienas siltums” valdes loceklis Indulis Āboltiņš, tālr./fakss: 64263009, mob.: +(371) 29284258; e-pasts: siltums@apollo.lv

Ieguldījums Tavā nākotnē

Publicēts 14.06.2013.Paziņojums par grozījumiem iepirkumā

„Kvartālu siltumtīklu rekonstrukcija Rūjienā” ID. nr. RS KF2013/3

Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, izsludinātajā iepirkumā „Kvartālu siltumtīklu rekonstrukcija Rūjienā”, iepirkuma ID. nr. RS KF2013/3 izdarīti grozījumi veicamo darbu apjomā un līdz ar to pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. Iepirkums veikts projekta „Centralizētās siltumapgādes sistēmas uzlabošana Rūjienas pilsētā, veicot siltumtrašu posmu rekonstrukciju un jaunu posmu izbūvi” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/034) ieviešanai. Iepirkuma priekšmets ir siltumtīklu rekonstrukcija un jaunu tīklu būvniecība Rūjienā, saskaņā ar tehnisko projektu. Pasūtītāja kontaktpersona: SIA „Rūjienas siltums” valdes loceklis Indulis Āboltiņš, tālr./fakss: 64263009, mob.: +(371) 29284258; e-pasts: siltums@apollo.lv

Piedāvājumi jāiesniedz Rūjienā, Skolas ielā 6, 2.stāvā, administrācijā, darba dienas no 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, līdz 2013.gada 31.maijam, plkst. 10:00

Ieguldījums Tavā nākotnēPublicēts 15.05.2013.
Paziņojums par atklātu iepirkumu
„Būvuzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana kvartālu siltumtīklu rekonstrukcijai Rūjienā” ID. nr. RS KF2013/4

Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums”, Reģ. Nr. 44103023807, faktiskā adrese: Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas novads, LV- 4240, izsludina iepirkumu „Būvuzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana kvartālu siltumtīklu rekonstrukcijai Rūjienā”, iepirkuma ID. nr. RS KF2013/4. Iepirkums veikts projekta „Centralizētās siltumapgādes sistēmas uzlabošana Rūjienas pilsētā, veicot siltumtrašu posmu rekonstrukciju un jaunu posmu izbūvi” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/034) ieviešanai. Iepirkuma priekšmets ir siltumtīklu būvniecības būvuzraudzība un metināmo savienojumu pārbaudes un testu veikšana Rūjienā. Iepirkuma dokumentus var saņemt nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: siltums@apollo.lv, iepirkuma dokumenti 6 dienu laikā tiks nosūtīti elektroniski, uz pieprasījumā norādīto adresi. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties uz vietas SIA „Rūjienas siltums”. Pasūtītāja kontaktpersona: SIA „Rūjienas siltums” valdes loceklis Indulis Āboltiņš, tālr./fakss: 64263009, mob.: +(371) 29284258; e-pasts: siltums@apollo.lv

Piedāvājumi jāiesniedz Rūjienā, Skolas ielā 6, 2.stāvā, administrācijā, darb

Uz augšu