Logo

2023.gada 30.novembrī

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Pašvaldības SIA"Rūjienas siltums" projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” realizēja, lai iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvas un mūsdienīgas dzīves vides prasības, kas īstenota izbūvējot jaunus notekūdeņu savākšanas tīklus un kanalizācijas sūkņu stacijas, tādējādi samazinot lokālos piesārņojuma avotus, kuras tieši skar iedzīvotāju labklājību un dzīves līmeņa paaugstināšanu, jo nehermētiskas nosēdbedres un nepietiekami attīrīti sadzīves notekūdeņi daudzviet Latvijā no privātajām kanalizācijas sistēmām (decentralizētām kanalizācijas sistēmām) ieplūst pazemes un virszemes ūdeņos, radot vides piesārņojumu, kas būtiski pasliktina ūdeņu kvalitāti. Kanalizācijas piesārņojuma nonākšana gruntsūdeņos negatīvi ietekmē dzeramā ūdens kvalitāti tuvumā esošās akās, radot nopietnus riskus veselībai. Būvdarbi ir pabeigti visās projekta paredzētajās ielās: Austrumu, Siguldas, Mērnieku, Kalēju, Skolas, Lāčplēšu, Aspazijas, Bērzu, Jāņu un Merķeļa ielās Rūjienā, Valmieras novadā. Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju un pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Ņemot vērā, ka aktīvā būvniecības sezona praktiski ir beigusies, jau laicīgi jāplāno sava īpašumu pieslēgšana centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” aicina ikvienu, kam ir iespēja pieslēgt savus īpašumus ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, bet kuri to nav izmantojuši, to plānot un darīt šobrīd, jo būvdarbu periods aizrit ļoti ātri, tādēļ gan Jūsu ērtībai, gan PSIA "Rūjienas siltums" ērtībai jau laicīgi plānojam pievadu izbūvi. Mēs turpinām klientiem bez maksas piedāvāt virkni ar atvieglojumiem, piemēram - bezmaksas inženiertehnisko palīdzību, veicam visus nepieciešamos saskaņojumus priekš rakšanas darbiem, sagatavojam tehnisko piedāvājumju pievadu izbūvei, nodrošinām iespēju pieslēguma izbūves darbu izmaksas segt pa daļām, u.tml. 

Lai īpašnieks pieslēgtos pie centralizētiem tīkliem ir jāievēro zināmi noteikumi. Lai saņemtu visu informāciju par pieslēgšanās kārtību visu informāciju par pieslēgumiem var noskaidrot, sazinoties telefoniski vai elektroniski ar Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” tālrunis 28611943 (Gints Vēveris), epasts: vadiba@rujienassiltums.lv, vai arī klātienē Pentes ielā 2, Rūjienā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.


2023.gada 30.septembrī

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Ņemot vērā, ka Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” iepriekšējos gados ir realizējusi vairākus ūdenssaimniecības projektus, aicinām iedzīvotājus nebūt kūtriem un izmantot iespēju pieslēgties centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem.

            Aktīvā būvniecības sezona tuvojas beigām, bet šis ir pēdējais brīdi pieslēgt sava īpašumu centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” aicina ikvienu, kam ir iespēja pieslēgt savus īpašumus ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, bet kuri to nav izmantojuši, to plānot un darīt šobrīd. Pieslēguma izveidei ir nepieciešams vienreizējs finansiāls ieguldījums, taču turpmāk nebūs jāuztraucas par notekūdeņu savākšanas un novadīšanas jautājumiem, jo par to atbilstoši prasībām parūpēsies PSIA “Rūjienas siltums”. Lai īpašnieks pieslēgtos pie centralizētiem tīkliem piedāvājam virkni atvieglojumu un palīdzību:

 • bez maksas sagatavojam tehnisko piedāvājumu pievadu izbūves darbiem,
 • bez maksas veicam visus nepieciešamos saskaņojumus priekš rakšanas darbiem,
 • sniedzam inženiertehnisko palīdzību, lai varētu sekmīgi realizēt būvniecības procesu,
 • pieejama iespēja pieslēguma izbūves darbu izmaksas segt pa daļām,
 • izpildītajiem darbiem dodam 24 mēnešu garantiju.

Katra pieslēguma izmaksas ir atšķirīgas, jāņem vērā, kādas ir īpašumā jau esošās inženierkomunikācijas. Parasti – jo tuvāk māja ielai (esošajiem centralizētiem tīkliem), jo mazākas pieslēgšanās izmaksas, kā arī jāņem vērā pieslēgšanās iespējas, tādēļ Mēs sagatavojam individuālus piedāvājums pievadu izbūves darbiem. Viena īpašuma pieslēgšanai pie centralizētiem tīkliem parasti aizņem līdz 2 darba dienām.

Pašlaik visu informāciju par pieslēgumiem var noskaidrot, sazinoties telefoniski vai elektroniski ar Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” tālrunis 28611943 (Gints Vēveris), epasts: vadiba@rujienassiltums.lv, vai arī klātienē Pentes ielā 2, Rūjienā.

Pieslēdzoties centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai, par kaitējumu videi un veselībai nav jāuztraucas. Notekūdeņi tiek savākti un attīrīti videi draudzīgi, savukārt dzeramais ūdens tiek iegūts no pazemes urbumiem, dabiski attīrīts dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā, kā arī regulāri laboratoriski pārbaudīts. Tas ir tīrs, kvalitatīvs un pilnīgi drošs lietošanai uzturā.

Atgādinu, ka par patvaļīgu pieslēgšanos pie pakalpojuma sniedzēja inženierkomunikācijām un pakalpojuma lietošanu bez pakalpojuma līguma, tiks piemērots sods atbilstoši MK noteikumiem Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu un lietošanu”.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.


2023.gada 30.jūnijā

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Ņemot vērā, ka projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” ir nodots ekspluatācijā un būvdarbi ir pabeigti visās projekta paredzētajās adresēs: Austrumu, Siguldas, Mērnieku, Kalēju, Skolas, Lāčplēšu, Aspazijas, Bērzu, Jāņu un Merķeļa ielās Rūjienā, Valmieras novadā, aicinām iedzīvotājus nebūt kūtriem un izmantot iespēju pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.  Jaunā centralizētā notekūdeņu kanalizācijas sistēma ar atzariem izbūvēta līdz nekustamo īpašumu (zemes gabalu) robežai. Savukārt, pievada izbūve līdz mājai jānodrošina pašiem ēku īpašniekiem par saviem līdzekļiem.

Valmieras novada iedzīvotājiem ir pieejams līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Pašvaldības plānotais budžets līdzfinansējumam 2023. gadā ir 50 000,00 EUR. Pieaugot līdzfinansējuma saņemšanas pieteikumu skaitam, pašvaldības dome lems par budžeta izdevumu daļas palielināšanu līdzfinansējuma vajadzībām.


Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja:

 • Nekustamais īpašums atrodas Valmieras novada administratīvajā teritorijā;
 • Iesniedzēja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kura pieslēguma būvniecībai pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir nostiprinātas zemesgrāmatā;
 • Iesniedzējam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds;
 • Iesniedzējam nav parādu par sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksās netiek atbalstītas šādas izmaksas:

 • Ēkas iekšējās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas izbūves izmaksas;
 • Lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecības vai pārbūves izmaksas;
 • Esošās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūves vai nojaukšanas izmaksas;
 • Ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas izbūves izmaksas, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs pašvaldībā iesniedz pieteikumu, būvniecības ieceres dokumentāciju un būvniecības ieceres īstenošanas kontroltāmi, kas pamato līdzfinansējuma pieteikuma apmēru, un Latvijas Goda ģimenes apliecības kopiju, ja Iesniedzējam ir daudzbērnu ģimenes statuss. Ar visu normatīvo aktu var iepazīties sekojošā tīmekļa vietnē: https://likumi.lv/ta/id/343627

Vairāk informācijas par pieslēgšanos centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir iespējams saņemt pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” administratīvajā ēkā Pentes ielā 2, Rūjienā vai pa tālr. 26712573.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.

2023.gada 31.martā

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Ņemot vērā, ka Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” realizētā projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” būvdarbi "Kanalizācijas tīklu izbūve Austrumu, Siguldas, Mērnieku ielās, Rūjienā, Valmieras novadā" un "Kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēšu, Aspazijas, Bērzu un Merķeļa ielās Rūjienā, Valmieras novadā" ir nodoti ekspluatācijā aicinām iedzīvotājus nebūt kūtriem un izmantot iespēju pieslēgties centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem. Pieslēgšanās kārtība nav veicama patvaļīgi, bet gan saskaņā ar esošiem normatīviem aktiem un noteikumiem.

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums” un “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valmieras novadā” attiecas uz ikvienu personu, kura Valmieras novadā izmanto centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, kas jāņem vērā gan centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam, gan pakalpojuma saņēmējam.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 9. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka pakalpojumu sniedzēja pienākums ir nodrošināt centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu līdz piederības robežai.

Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1. panta 8. punktam “piederības robeža ir robeža starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā (dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā) vai valdījumā esošajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām.” un 1. panta 4. punktam, ”cauruļvada ievads vai izvads ir ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa, kas nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju ar ūdensapgādi no centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai notekūdeņu novadīšanu uz centralizēto kanalizācijas sistēmu.”

Atgādinām, ka maģistrālie ūdenssaimniecības tīkli ir pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” īpašumā un apkalpošanā, bet cauruļvadu ievads un uzskaites mezgls ir pakalpojuma lietotāja īpašumā un apkalpošanā, līdz ar to cauruļvadu pievadi jāizbūvē un tehniskā kārtībā jāuztur pakalpojuma lietotājiem.

Lai uzsāktu ūdenssaimniecības tīklu pievadu izbūvi, klientam ir jāsāk ar tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegšanu pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” administratīvajā ēkā Pentes ielā 2, Rūjienā vai elektroniski uz e-pastu: info@rujienassiltums.lv. Pēc iesnieguma saņemšanas klientam tiks izsniegti tehniskie noteikumi, kuros noteiktas tehniskās prasības un norādījumi.

Darbu secība centralizēto ūdenssaimniecību tīklu izbūvei:

 1. Iesniegt pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” tehnisko noteikumu pieprasījuma veidlapu (veidlapa atrodama www.rujienassiltums.lv mājas lapā vai  birojā Pentes ielā 2, Rūjienā);
 2. Iesniegt iesniegumu Valmieras novada pašvaldībai par rakšanas darbu atļaujas saņemšanu (veidlapa atrodama www.rujienassiltums.lv mājas lapā vai  birojā Pentes ielā 2, Rūjienā);
 3. No pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” saņemt tehniskos noteikumus;
 4. No iesaistītajām pusēm saņemt rakšanas darbu atļaujas un saskaņojumus;
 5. Veikt ūdenssaimniecības tīklu izbūves darbus;
 6. Pēc izbūves darbu veikšanas 10 darba dienu laikā ar pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” noslēgt pakalpojuma līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Vairāk informācijas par pieslēgšanos centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir iespējams saņemt pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” administratīvajā ēkā Pentes ielā 2, Rūjienā vai pa tālr. 26712573.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.

2022.gada 30.decembris

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” būvdarbi "Kanalizācijas tīklu izbūve Austrumu, Siguldas, Mērnieku ielās, Rūjienā, Valmieras novadā" un "Kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēšu, Aspazijas, Bērzu un Merķeļa ielās Rūjienā, Valmieras novadā" ir nodoti ekspluatācijā.

Ņemot vērā, ka projekts ir nodots ekspluatācijā un izbūvēta jauna centralizētā notekūdeņu kanalizācijas sistēma ar atzariem līdz nekustamo īpašumu (zemes gabalu) robežai Austrumu, Siguldas, Mērnieku, Kalēju, Skolas, Lāčplēšu, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa un Jāņu ielās. Aicinām Jūs izmantot šo pieslēgšanās iespēju un sākt izmantot centralizētos kanalizācijas pakalpojumus. Atgādinu, ka kanalizācijas tīkli ir izbūvēti līdz sarkanajai līnijai vai līdz zemes robežai, taču pievada izbūve līdz mājai jānodrošina pašiem ēku īpašniekiem par saviem līdzekļiem.

Vairāk informācijas par pieslēgšanos centralizētiem kanalizācijas pakalpojumiem varat saņemt PSIA “Rūjienas siltums” administratīvajā ēkā Pentes ielā 2 vai pa tālruni +371 26712573. Ierodoties personīgi, lūdzam iepriekš saskaņot ierašanās laiku.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.

2022.gada 30.septembris

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” norit sekojoši darbi:
1. daļas būvprojektā- "Kanalizācijas tīklu izbūve Austrumu, Siguldas, Mērnieku ielās, Rūjienā, Valmieras novadā" centralizētie kanalizācijas tīkli izbūvēti Austumu un Mērnieku ielās. Siguldas ielā atlicis izbūvēt kanalizācijas tīklu pieslēgumu Rīgas ielai. Pēc visu kanalizācijas tīklu izbūves darbu pabeigšanas tiks uzsākti ceļa seguma atjaunošanas darbi.

2.daļas būvprojektā - "Kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēšu, Aspazijas, Bērzu un Merķeļa ielās Rūjienā, Valmieras novadā" centralizētie kanalizācijas tīkli izbūvēti Lāčplēša ielā, iesākti būvdarbi Merķeļa ielā. 

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.


2022.gada 30.jūnijs

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” norit sekojoši darbi:
1.daļas būvprojektā - "Kanalizācijas tīklu izbūve Austrumu, Siguldas, Mērnieku ielās, Rūjienā, Valmieras novadā" centralizētie kanalizācijas tīkli uzsākti būvēt Austumu ielā. Siguldas un Mērnieku ielās uzsākta rakšanas darbu saskaņošana ar inženierkomunikāciju turētājiem.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.

2022.gada 31.marts

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka būvdarbu izpildi tieši ietekmē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kuru dēļ nav iespējams veikt darbus atbilstoši būvdarbu tehnoloģijai, līdz ar to būvdarbos iestājies pārtraukums. SIA"ASE" būvdarbus plāno atsākt 2022.gada 09.aprīlī. Pēc labvēlīgu laikapstākļu iestāšanās tiks uzsākti plānotie kanalizācijas tīklu izbūves darbi. 

Ņemot vērā ekonomiskās tendences materiālu nepārtrauktā sadārdzinājumā un tirgū pieejamo būvmateriālu klāstu ir iegādāti visi projektā nepieciešamie kanalizācijas tīklu izbūvei nepieciešamie materiāli (caurules, to veidgabali, akas un to vāki).

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.


2021.gada 30.decembris

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka Valmieras novada būvvalde 2021.gada 30.decembrī akceptējusi būvniecības tehniskos projektus:
       1.daļā - "Kanalizācijas tīklu izbūve Austrumu, Siguldas, Mērnieku ielās, Rūjienā, Valmieras novadā".
       2.daļā - "Kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēšu, Aspazijas, Bērzu un Merķeļa ielās Rūjienā, Valmieras novadā".

Sabiedrība uzsāk būvdarbu uzsākšanas nosacījumus izpildi projekta veiksmīgai tālākai realizācijai.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.

2021.gada 03.decembris

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informēja, ka Sabiedrība veiksmīgi piesaistījumi ārējo finansējumu un 2021.gada 03.decembrī ar Valsts kasi noslēgusi aizdevuma līgumu par Kohēzijas fonda projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/026 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2. kārta” īstenošanu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.
2021.gada 12.augusts

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka ar SIA “ASE” parakstīts darbu uzsākšanas akts par darbu uzsākšanu. Tuvākajā laikā tiks uzsākti topogrāfiskie uzmērījumi kanalizācijas tīklu izbūvei Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās. Pēc uzmērījumu veikšanas tiks uzsākta būvprojekta izstrāde.

Ņemot vērā lielo projektēšanas darbu apjomu un dažādu iesaistīto iestāžu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu, kā arī, lai ātrāk noritētu projektēšanas darbi, projektēšanas darbi tiks sadalīti divās daļās. Šis darīts ar mērķi, lai ātrāk varētu uzsākt būvdarbus:

Pirmā būvprojekta daļa  - Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielām.

Otrā būvprojekta daļa - Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa ielām.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.
2021.gada 22.jūnijs

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.


Projekta ietvaros Sabiedrība 2021.gada 22.jūnijā ir noslēgusi līgumus par Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanu ar būvfirmu SIA”ASE”, reģ.nr. 44103021098, kura projektu realizēs pēc “projektē un būvē” principiem. Savukārt būvuzraudzības darbus veiks SIA “UNDRA”, reģ.nr.44103085987. Plānotais projekta pabeigšanas termiņš 2022.gada IV.ceturksnis.

Vienlaicīgi Sabiedrība turpina ārējā finansējuma piesaisti projekta veiksmīgai realizācijai. Pēc finansējuma saņemšanas tiks uzsākti pirmie darbi – topogrāfisko uzmērījumu veikšana un būvprojekta izstrāde.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.

2021.gada 30.marts

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka izsludinātajā iepirkuma procedūrā “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id.Nr. RS/2021/01” saņemti pieci piedāvājumi. Piedāvājumus drīkstēja iesniegt līdz 2021.gada 05.martam, pl.11:00.

Par uzvarētāju tika atzīts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kurš vienlaicīgi bija arī lētākais. Par uzvarētāju tika atzīta Smiltenē reģistrētā būvfirma SIA”ASE”, reģ.nr. 44103021098, ar paredzamo līgumcenu 315 995,17 EURO.

Sabiedrība uzsāk sagatavošanās darbus finansējuma piesaistei priekš projekta veiksmīgas realizācijas.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.

2021.gada 02.februāris

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka 2021.gada 02.februārī izsludināta iepirkuma procedūra “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id.Nr. RS/2021/01”.

Konkursa nolikums paredz, ka projekts tiks realizēts pēc “projektē un būvē” principiem, kas pretendentam paredz vienotu atbildību kanalizācijas tīklu ieceres īstenošanai. Tas ļaus Sabiedrībai labāk kontrolēt būvniecības izmaksas, pretendentam ievērot darba izpildes termiņus un uzlabos sadarbības koordināciju starp būvnieku, projektētāju un pasūtītāju, ļaujot operatīvāk risināt problēmas būvprojekta izstrādes laikā un vēlāk būvlaukumā. Nekā situācijā, kur šīm pusēm būtu iespēja aizbildināties ar otras puses vainu vai neizdarībām.

Projekta realizācija plānota līdz 2022.gada IV. ceturksnim.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.

2021.gada 11.janvāris

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Projekta ieviešanas gaitā pieņemts lēmums būtiski mainīt būvdarbu apjomu salīdzinot ar to, kāds  tika izsludināts 2020.gada iepirkumā ID RS 1-04/2020. Šī iemesla dēļ 2021.gada februārī tiks izsludināts atkārtots iepirkums ar precizētu darba uzdevumu par kanalizācijas tīklu izbūvi Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās. Būvdarbu līgumu plānots parakstīt 2021.gada 2.ceturksnī un uzsākt darbus, ko paredzēts pabeigt līdz 2022.gada IV. ceturksnim.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.
2020.gada 15.oktobris

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” tika izsludināts iepirkums par kanalizācijas tīklu izbūvi Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās. Iepirkumā saņemti trīs cenu piedāvājumi. Iepirkuma id.Nr. RS 1-04/2020. Šī iepirkuma rezultātā plānots parakstīt līgumu un uzsākt darbus, ko paredzēts pabeigt līdz 2022.gada pavasarim. (IEPIRKUMA PROCEDŪRA PĀRTRAUKTA DĒĻ FINANŠU LĪDZEKĻU NEPIETAKMĪBAS)

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.
2020.gada 8.jūlijā

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” patlaban aktuāls ir iepirkums “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, Rūjienā, Rūjienas novadā” Iepirkuma id.Nr. RS 1-04/2020.” – šī iepirkuma rezultātā jau šogad sāksies darbi pie nākamās būvniecības kārtas, ko paredzēts pabeigt provizoriski līdz 2022.gada pavasarim.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, projekta nr. 5.3.1.0/17/I/026 ietvaros.


2020.gada 10.jūlijā

Par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu.

 1. gada 20. decembrī Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” noslēdza līgumu Nr. 4.3.1.0/18/A/027 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekta mērķis:
Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot Rūjienas centralizētās siltumenerģijas apgādes sistēmas efektivitāti un veicināt ilgtspējīgu vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, veicot viena posma rekonstrukciju ar kopējo garumu 606.44 metri, kā arī izbūvējot vienu jaunus siltumtrases posmus ar kopējo garumu 260,87 metri un attiecīgo izbūvējot pieslēdzošo īpašumu siltummezglus.

Projekta statuss:
Būvdarbi ir pilnībā pabeigti un nodoti ekspluatācijā.

Rekonstruējamais posms: 
Siltumapgādes tīkli un siltummezgli ēkām Rīgas ielā nr.57; 58; 61; 63, Pentes ielā 2A. Kopā atjaunoti siltumapgādes tīkli 606.44 m kopgarumā un izbūvēti 5 jauni siltummezgli. Rekonstruētais posms ekspluatācijā nodots 2020.gada 25.martā.

Jaunbūvējamie posmi:
Siltumtrase (posmā no kameras nekustāmajā īpašumā Īsā iela 3 līdz ēkām Brīvības ielā 17; 19; 19A, Rūjienā, Rūjienas novadā) un šo ēku siltummezglu būvniecība. Kopā izbūvēti siltumapgādes tīkli 260,87 m kopgarumā un izbūvēti 3 jauni siltummezgli. Jaunbūvējamaais posms ekspluatācijā nodots 2020.gada 15.aprīlī.

Būvdarbu veicējs: SIA”SANART” reģ.nr. 44103043748.

Būvuzraudzības veicējs: SIA”UNDRA”, reģ.nr. 44103085987.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA” "BERGSONS UN PARTNERI", reģ.nr. 44103010408.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 333 169.72 EUR (Bez PVN)

Projekta kopējās izmaksas ir 402 316,82 EUR, tostarp Kohēzijas fonda līdzfinansējums 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 292 766,56 EUR. (Ar PVN)

Projekts tika īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta " Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēt projektu “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā”, projekta nr. 4.3.1.0/18/A/027" ietvaros.

Projekta īstenošanas termiņš 20.12.2018.-20.12.2020.

Sīkākai informācijai lūdzam kontaktēties ar Gintu Vēveri, Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" valdes locekli.

Par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu.

2020.gada 7.aprīlī

 1. gada 20. decembrī Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” noslēdza līgumu Nr. 4.3.1.0/18/A/027 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Patlaban ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā rekonstruējamie siltumapgādes tīkli, un siltummezgli ēkām Rīgas ielā nr.57; 58; 61; 63, Pentes ielā 2A. Kopā atjaunoti siltumapgādes tīkli 606.44 m kopgarumā un izbūvēti 5 jauni siltummezgli. Rekonstruētais posms ekspluatācijā nodots 2020.gada 25.martā.

2020.gada 4.aprīlī

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” izbūvētie kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli, kā arī kanalizācijas sūkņu stacijas ir nodotas ekspluatācijā. Patlaban apkopojam projekta dokumentāciju, lai iesniegtu sadarbības iestādē.


Par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu.

2020.gada 5.februārī

 1. gada 20. decembrī Pašvaldības SIA „Rūjienas siltums” noslēdza līgumu Nr. 4.3.1.0/18/A/027 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Patlaban projekts tuvojas noslēguma fāzei – siltumtrašu un siltummezglu izbūves un rekonstrukcijas darbi tika pabeigti rudenī un izbūvētais apjoms tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā.


2020.gada 6.janvārī

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” ir pabeigti un būvdarbu līgums izpildīts laikā. Būvdarbus veica SIA “SANART”, būvuzraudzību nodrošina SIA “DROMOS”, bet autoruzraudzību SIA “Firma L4”. Patlaban tiek veikti uzmērījumi, lai objektu varētu nodot ekspluatācijā.
Par projekta “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” īstenošanu.

2019.gada 23.decembrī

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/17/A/020 “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt katlumāju.

Projekta sākums: 2018.gada II ceturksnis

Projekta ilgums: 27 mēneši

Projekta kopējās izmaksas: 1 118 413.00 euro

Plānotie rezultāti:

Rekonstruēta katlu māja Ausekļa ielā 5, uzstādīta jauna, efektīva un ilgtspējīga siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija, ar siltuma jaudu 2,5 MW;

Samazināts kurināmā (šķeldas) patēriņš par vismaz 2,36 GWh;

Samazināts elektroenerģijas patēriņš par vismaz 1,37 MWh;

Samazinātas cilvēkresursu izmaksas par vismaz 25,9 tūkst. EUR gadā;

Samazinātas materiālu un uzturēšanas izmaksas par vismaz 4,9 tūkstošiem EUR gadā;

Radīta iespēja pieslēgt centralizētai siltumapgādei jaunus patērētājus ar vismaz 800 MWh lielu siltumenerģijas patēriņu gadā.

Par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu.

 1. gada 9. decembrī

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/18/A/027 “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt un izbūvēt siltumtrases.

Projekta sākums: 2018.g IV ceturksnis

Projekta ilgums: 24 mēneši

Projekta kopējās izmaksas: 402 316,82 EUR

Publiskais finansējums: 117106,62 EUR

Projekta specifiskie mērķi:

1) rekonstruēt 631,5m garu trases posmu un izbūvēt jaunus siltummezglus 6 dzīvokļu ēkās Rīgas ielas 67 katlu mājas lokā;


Par projekta “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” īstenošanu.

2019.gada 21.oktobrī

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/17/A/020 “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt katlumāju.

Projekta sākums: 2018.gada II ceturksnis

Projekta ilgums: 27 mēneši

Projekta kopējās izmaksas: 1 118 413.00 euro

Plānotie rezultāti:

Rekonstruēta katlu māja Ausekļa ielā 5, uzstādīta jauna, efektīva un ilgtspējīga siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija, ar siltuma jaudu 2,5 MW;

Samazināts kurināmā (šķeldas) patēriņš par vismaz 2,36 GWh;

Samazināts elektroenerģijas patēriņš par vismaz 1,37 MWh;

Samazinātas cilvēkresursu izmaksas par vismaz 25,9 tūkst. EUR gadā;

Samazinātas materiālu un uzturēšanas izmaksas par vismaz 4,9 tūkstošiem EUR gadā;

Radīta iespēja pieslēgt centralizētai siltumapgādei jaunus patērētājus ar vismaz 800 MWh lielu siltumenerģijas patēriņu gadā.
Par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu.

 1. gada 9. oktobrī

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/18/A/027 “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt un izbūvēt siltumtrases.

Projekta sākums: 2018.g IV ceturksnis

Projekta ilgums: 24 mēneši

Projekta kopējās izmaksas: 402 316,82 EUR

Publiskais finansējums: 117106,62 EUR

Projekta specifiskie mērķi:

1) rekonstruēt 631,5m garu trases posmu un izbūvēt jaunus siltummezglus 6 dzīvokļu ēkās Rīgas ielas 67 katlu mājas lokā;
2019.gada 3.oktobrī

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” tuvojas noslēgumam. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019.gada 26.oktobrim. Patlaban būvdarbi norit pēc plāna. Būvdarbus veic SIA “SANART”, būvuzraudzību nodrošina SIA “DROMOS”, bet autoruzraudzību SIA “Firma L4”.
Par projekta “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” īstenošanu.

2019.gada 19.augustā

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/17/A/020 “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt katlumāju.

Projekta sākums: 2018.gada II ceturksnis

Projekta ilgums: 27 mēneši

Projekta kopējās izmaksas: 1 118 413.00 euro

Plānotie rezultāti:

Rekonstruēta katlu māja Ausekļa ielā 5, uzstādīta jauna, efektīva un ilgtspējīga siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija, ar siltuma jaudu 2,5 MW;

Samazināts kurināmā (šķeldas) patēriņš par vismaz 2,36 GWh;

Samazināts elektroenerģijas patēriņš par vismaz 1,37 MWh;

Samazinātas cilvēkresursu izmaksas par vismaz 25,9 tūkst. EUR gadā;

Samazinātas materiālu un uzturēšanas izmaksas par vismaz 4,9 tūkstošiem EUR gadā;

Radīta iespēja pieslēgt centralizētai siltumapgādei jaunus patērētājus ar vismaz 800 MWh lielu siltumenerģijas patēriņu gadā.
Par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu.

 1. gada 9. augustā

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/18/A/027 “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt un izbūvēt siltumtrases.

Projekta sākums: 2018.g IV ceturksnis

Projekta ilgums: 24 mēneši

Projekta kopējās izmaksas: 402 316,82 EUR

Publiskais finansējums: 117106,62 EUR

Projekta specifiskie mērķi:

1) rekonstruēt 631,5m garu trases posmu un izbūvēt jaunus siltummezglus 6 dzīvokļu ēkās Rīgas ielas 67 katlu mājas lokā;

2019.gada 7.jūlijā

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” turpinās. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019.gada 26.oktobrim. Patlaban būvdarbi norit pēc plāna. Būvdarbus veic SIA “SANART”, būvuzraudzību nodrošina SIA “DROMOS”, bet autoruzraudzību SIA “Firma L4”.Par projekta “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” īstenošanu.

2019.gada 21.jūnijā

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/17/A/020 “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt katlumāju.

Projekta sākums: 2018.gada II ceturksnis

Projekta ilgums: 21 mēnesis

Projekta kopējās izmaksas: 981 175,00 euro

Plānotie rezultāti:

Rekonstruēta katlu māja Ausekļa ielā 5, uzstādīta jauna, efektīva un ilgtspējīga siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija, ar siltuma jaudu 2,5 MW;

Samazināts kurināmā (šķeldas) patēriņš par vismaz 2,36 GWh;

Samazināts elektroenerģijas patēriņš par vismaz 1,37 MWh;

Samazinātas cilvēkresursu izmaksas par vismaz 25,9 tūkst. EUR gadā;

Samazinātas materiālu un uzturēšanas izmaksas par vismaz 4,9 tūkstošiem EUR gadā;

Radīta iespēja pieslēgt centralizētai siltumapgādei jaunus patērētājus ar vismaz 800 MWh lielu siltumenerģijas patēriņu gadā.

Par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu.

2019.gada 9. jūnijā

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/18/A/027 “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt un izbūvēt siltumtrases.

Projekta sākums: 2018.g IV ceturksnis

Projekta ilgums: 24 mēneši

Projekta kopējās izmaksas: 369347,54 EUR

Publiskais finansējums: 117106,62 EUR

Projekta specifiskie mērķi:

1) rekonstruēt 631,5m garu trases posmu un izbūvēt jaunus siltummezglus 6 dzīvokļu ēkās Rīgas ielas 67 katlu mājas lokā;

2) izbūvēt 231m garu trases posmu Ausekļa ielas 5 katlu mājas lokā un izbūvēt siltummezglu Rūjienas mākslas skolā;

Par projekta “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” īstenošanu.

2019.gada 22.aprīlī

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/17/A/020 “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt katlumāju.

Projekta sākums: 2018.gada II ceturksnis

Projekta ilgums: 21 mēnesis

Projekta kopējās izmaksas: 981 175,00 euro

Plānotie rezultāti:

Rekonstruēta katlu māja Ausekļa ielā 5, uzstādīta jauna, efektīva un ilgtspējīga siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija, ar siltuma jaudu 2,5 MW;

Samazināts kurināmā (šķeldas) patēriņš par vismaz 2,36 GWh;

Samazināts elektroenerģijas patēriņš par vismaz 1,37 MWh;

Samazinātas cilvēkresursu izmaksas par vismaz 25,9 tūkst. EUR gadā;

Samazinātas materiālu un uzturēšanas izmaksas par vismaz 4,9 tūkstošiem EUR gadā;

Radīta iespēja pieslēgt centralizētai siltumapgādei jaunus patērētājus ar vismaz 800 MWh lielu siltumenerģijas patēriņu gadā.

Par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu.

2019.gada 9. aprīlī

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/18/A/027 “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt un izbūvēt siltumtrases.

Projekta sākums: 2018.g IV ceturksnis

Projekta ilgums: 24 mēneši

Projekta kopējās izmaksas: 369347,54 EUR

Publiskais finansējums: 117106,62 EUR

Projekta specifiskie mērķi:

1) rekonstruēt 631,5m garu trases posmu un izbūvēt jaunus siltummezglus 6 dzīvokļu ēkās Rīgas ielas 67 katlu mājas lokā;

2) izbūvēt 231m garu trases posmu Ausekļa ielas 5 katlu mājas lokā un izbūvēt siltummezglu Rūjienas mākslas skolā;
2019.gada 6.aprīlī

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta” ir uzsākti. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019.gada 26.oktobrim. Patlaban būvdarbi norit pēc plāna. Būvdarbus veic SIA “SANART”, būvuzraudzību nodrošina SIA “DROMOS”, bet autoruzraudzību SIA “Firma L4”.
Par projekta “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” īstenošanu.

2019.gada 18.februārī

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/17/A/020 “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt katlumāju.

Projekta sākums: 2018.gada II ceturksnis

Projekta ilgums: 21 mēnesis

Projekta kopējās izmaksas: 981 175,00 euro

Plānotie rezultāti:

Rekonstruēta katlu māja Ausekļa ielā 5, uzstādīta jauna, efektīva un ilgtspējīga siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija, ar siltuma jaudu 2,5 MW;

Samazināts kurināmā (šķeldas) patēriņš par vismaz 2,36 GWh;

Samazināts elektroenerģijas patēriņš par vismaz 1,37 MWh;

Samazinātas cilvēkresursu izmaksas par vismaz 25,9 tūkst. EUR gadā;

Samazinātas materiālu un uzturēšanas izmaksas par vismaz 4,9 tūkstošiem EUR gadā;

Radīta iespēja pieslēgt centralizētai siltumapgādei jaunus patērētājus ar vismaz 800 MWh lielu siltumenerģijas patēriņu gadā.Par projekta “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā” īstenošanu.

2019.gada 9. februārī

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/18/A/027 “Centralizētās siltumapgādes pārvades sistēmas efektivitātes uzlabošana Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt un izbūvēt siltumtrases.

Projekta sākums: 2018.g IV ceturksnis

Projekta ilgums: 24 mēneši

Projekta kopējās izmaksas: 369347,54 EUR

Publiskais finansējums: 117106,62 EUR

Projekta specifiskie mērķi:

1) rekonstruēt 631,5m garu trases posmu un izbūvēt jaunus siltummezglus 6 dzīvokļu ēkās Rīgas ielas 67 katlu mājas lokā;

2) izbūvēt 231m garu trases posmu Ausekļa ielas 5 katlu mājas lokā un izbūvēt siltummezglu Rūjienas mākslas skolā;


2019.gada 6.janvārī

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Informējam, ka 2018.g 26.oktobrī noslēgts līgums Nr.RS1-7/2018 ar SIA "SANART", līguma summa 224655,63 EUR (bez PVN) par būvdarbu veikšanu - kanalizācijas sūkņu stacijas un spiedvada izbūve Upes ielā, kanalizācijas tīklu izbūve Jāņu un Aspazijas ielās". Būvuzraudzību būvdarbu laikā nodrošina SIA “DROMOS”, bet būvprojektus izstrādājusi un autoruzraudzību nodrošina SIA “Firma L4”.
Par projekta “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā” īstenošanu.

2018.gada 20.decembrī

Informējam, ka sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru patlaban Rūjienā tiek īstenots projekts Nr. 4.3.1.0/17/A/020 “Siltumavota efektivitātes uzlabošana katlu mājā Ausekļa ielā 5, Rūjienā”, kura ietvaros tiek plānots rekonstruēt katlumāju.

Projekta sākums: 2018.gada II ceturksnis

Projekta ilgums: 21 mēnesis

Projekta kopējās izmaksas: 981 175,00 euro

Plānotie rezultāti:

Rekonstruēta katlu māja Ausekļa ielā 5, uzstādīta jauna, efektīva un ilgtspējīga siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija, ar siltuma jaudu 2,5 MW;

Samazināts kurināmā (šķeldas) patēriņš par vismaz 2,36 GWh;

Samazināts elektroenerģijas patēriņš par vismaz 1,37 MWh;

Samazinātas cilvēkresursu izmaksas par vismaz 25,9 tūkst. EUR gadā;

Samazinātas materiālu un uzturēšanas izmaksas par vismaz 4,9 tūkstošiem EUR gadā;

Radīta iespēja pieslēgt centralizētai siltumapgādei jaunus patērētājus ar vismaz 800 MWh lielu siltumenerģijas patēriņu gadā.2018.gada 8.oktobrī

Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, nr. 5.3.1.0/17/I/026 realizāciju.

Uz augšu